AKTUALNOŚCI

środa, 28 maj 2014

Północna Izba Gospodarcza w Szczecinie, jako realizator projektu „Pod skrzydłami Aniołów Biznesu”, realizowanego w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przedstawia wstępne listy rankingowe wniosków o udzielenie wsparcia finansowego oraz wniosków o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego, złożonych przez Uczestników Projektu.

Listy rankingowe są wynikiem ocen dokonanych przez Komisję Oceny Wniosków i stanowią listy wniosków, które podlegały ocenie merytorycznej, uszeregowanych w kolejności malejącej liczby uzyskanych punktów, w podziale na:

-  wnioski rekomendowane do dofinansowania przez Komisję Oceny Projektów,
- wnioski rekomendowane do dofinansowania, ale nie przyjęte z powodu wyczerpania środków możliwych do przyznania,
- wnioski odrzucone z powodu nie otrzymania wymaganego minimum 60 punktów ogółem i/lub minimum 60 % punktów w poszczególnych częściach oceny merytorycznej,

Informujemy, iż opublikowane listy zawierają wartości dofinansowania zaproponowane przez Komisję Oceny Wniosków, co oznacza, że kwoty te mogą ulec zmianie po ewentualnej procedurze odwoławczej.

Pisma informujące projektodawców o wyniku oceny merytorycznej wraz ze szczegółową punktacją oraz innymi istotnymi informacjami, zostaną przesłane drogą listową oraz pocztą elektroniczną.

Załączniki:

Wstępna lista rankingowa wniosków na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego.pdf

Wstępna lista rankingowa wniosków na otrzymanie wsparcia finansowego.pdf


wtorek, 20 maj 2014 r.

Informujemy, że w związku koniecznością przedłużenia posiedzenia KOW wyniki dotyczące projektu "Pod Skrzydłami Aniołów Biznesu" zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.

poniedziałek, 31 marzec 2014 r.

Informujemy, że 06.04.14r. kończy się doradztwo indywidualne dla uczestników projektu "Pod Skrzydłami Aniołów Biznesu".

07.04.14r. rozpoczyna się nabór wniosków, termin upływa 22.04.14r. o godz. 16.00

Informujemy, iż poniżej znajdują się dokumenty do pobrania dotyczące wsparcia finansowego, podstawowego wsparcia pomostowego, dokumenty aplikacyjne.

- Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis.doc

- Załącznik nr 1 - oświadczenie o numerze PESEL.doc

- Wzór harmonogramu rzeczowo-finansowego.doc

- Wzór oświadczenia o niekorzystaniu z pomocy de minimis.doc

- Wzór wniosku o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego - final.doc

- Wzór wniosku o udzielenie wsparcia finansowego.doc

czwartek, 20 luty 2014 r.
Uprzejmie informujemy, że w zakładce REKRUTACJA są już do pobrania listy rankingowe z wynikami rekrutacji.

wtorek, 1 październik 2013 r.
Z przyjemnością informujemy, że z dniem 1 października 2013 roku rozpoczęliśmy realizację Projektu „Pod skrzydłami Aniołów Biznesu”.


REALIZATOR PROJEKTU:


PARTNER PROJEKTU: